Tekijät.fi käyttöehdot

“Vannon kautta kiven ja kannon...” eli Tekijät.fi-käyttöehdot tässä napakasti tiivistettynä, olkaa hyvät! Nämä ehdot jaksat toivottavasti lukea (ainakin lähes) loppuun asti.

Käyttämällä Tekijät.fi-palvelua sitoudun noudattamaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja (joita luet juuri nyt).

Palvelulla on kahdenlaisia käyttäjiä: Tekijöitä ja Selaajia. Tekijä on palvelussa esillä oleva henkilö ja samalla palveluntarjoajan (NetProfit Oy) asiakas. Selaaja on palvelusta Tekijöitä ja näiden palveluita hakeva/selaileva henkilö. Näitä eri käyttäjätyyppejä koskevat hieman erilaiset käyttöehdot ja ne on kuvattu alla.

Tekijät.fi on palvelu, josta Selaaja voi hakea tietoa suomalaisista yrittäjistä ja kevytyrittäjistä (eli Tekijöistä) ja heidän tarjoamistaan palveluista. Palvelu tarjoaa yrittäjille nettinäkyvyyttä sekä työkalut lähes reaaliaikaisen tavoitettavuustiedon toimittamiseen omista palveluistaan kiinnostuneille yhteistyössä Voneax Oy:n DoingWhat-mobiilisovelluksen kanssa.

Tekijä sitoutuu:

Selaaja sitoutuu:

Muita tärkeitä ehtoja

(Jos et juuri nyt jaksa lukea pidemmälle, niin ei haittaa - olet jo lukenut olennaisimman osuuden! Tämän lopun voit lukea sitten illalla, jos ei uni muuten tule...)

Jos palveluun liittyen tai sen kautta hyödynnetään kolmannen osapuolen tuotteita tai palveluita, näihin voidaan lisäksi soveltaa kolmannen osapuolen sopimusehtoja.

Asiakas vastaa hallussaan olevien palvelujen käyttämiseen tarvittavien laitteiden, tietoliikenneyhteyksien ja palveluun kuulumattomien ohjelmistojen hankkimisesta ja toimintakunnosta sekä niiden käyttöön liittyvistä kustannuksista, sekä vastaa siitä, että nämä laitteet ja ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse palvelujen toimintaa tai tietoverkon liikennettä ja ovat yhteensopivia palvelujen ja sen osana mahdollisesti toimitetun ohjelmiston kanssa.

Asiakas vastaa siitä, että sen palvelua varten toimittamat tai asiakkaan palvelun avulla tai sen kautta toimitetut tai julkaistavat tiedot tai muu materiaali (asiakkaan viestit, muu aineisto, asiakasrekisterit ja henkilötiedot sekä esimerkiksi linkit mukaan lukien) sekä palveluntarjoajan asiakkaalle luovuttamien palvelun/tulosten ja toimintojen käyttö ja hyödyntäminen:

Mikäli viranomainen tai kolmas osapuoli osoittaa tai mikäli palveluntarjoajalla on perusteltu syy olettaa, että palvelua on käytetty käyttöehtojen vastaisesti, palveluntarjoajalla on asiakasta kuulematta oikeus poistaa tällainen loukkaava aineisto tai estää sen käyttö ilman asiakkaan suostumusta, mutta ei velvollisuutta tähän.

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla sekä muuttaa palvelun sisältöä ilmoituksetta.

Jos palvelu edellyttää tai sisältää ladattavaa ohjelmistoa, palveluntarjoaja myöntää asiakkaalle henkilökohtaisen, rojaltivapaan ja ei-yksinomaisen oikeuden käyttää palveluiden osana toimitettua ohjelmistoa. Tätä käyttöoikeutta ei voi siirtää. Tämän käyttöoikeuden yksinomaisena tarkoituksena on mahdollistaa palveluntarjoajan sekä sen yhteistyökumppanien tarjoamien palveluiden käyttö näiden käyttöehtojen mukaisella tavalla. Asiakas ei saa kopioida, muokata, levittää, myydä tai vuokrata mitään palveluiden tai niihin liittyvien ohjelmistojen osaa, taikka selvittää ohjelmistojen valmistustapaa tai yrittää purkaa niiden lähdekoodia.

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti keskeyttää palvelu, jos se on välttämätöntä palvelun, sen teknisen muutoksen tai uudistamisen vuoksi tai muiden asennus-, muutos- ja huoltotöiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii siihen, että keskeytys ei muodostu pitkäaikaiseksi ja että se pyritään ajoittamaan sellaiseen aikaan ja siten, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa.

Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta palvelut olisivat asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa palvelujen keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja tai sen yhteistyökumppanit eivät missään olosuhteissa vastaa mahdollisista vahingoista, jotka aiheutuvat käytettävälle ohjelmistolle tai siinä oleville tiedoille mukaan lukien tietoturvallisuusriskit (virukset, tietovarkaudet yms.).

Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan pääsääntöisesti palveluntarjoajan normaalina työaikana ja niin pian kuin mahdollista. Jos palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, palveluntarjoaja pyrkii minimoimaan käyttäjälle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Palveluntarjoaja ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä aiheutuneesta haitasta. Mikäli palveluntarjoaja suorittaa muutos- tai muita huoltotöitä, ei palveluntarjoaja ole vastuussa, jos näiden töiden vuoksi palvelun käyttö estyy tilapäisesti.

Palveluntarjoaja voi poistaa palvelun asiakkaalta välittömin vaikutuksin, jos asiakas on olennaisesti ja huomautuksista piittaamatta laiminlyönyt käyttöehtoja.

Palvelut voivat olla maksuttomia tai maksullisia. Kunkin yksittäisen palvelun yhteydessä ilmoitetaan, mikäli kyse on maksullisesta palvelusta. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää sen yhteydessä ilmoitetun hinnan ja muiden maksujen suorittamista. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä kunkin yksittäisen palvelun verkkosivustolta. Palveluntarjoaja voi muuttaa yksittäisen palvelun hintaa ja hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelun maksulliseksi tai päinvastoin.

Selaaja-asiakkaalla ei ole kuluttajansuojalainsäädännön mukaista peruuttamisoikeutta palvelun osalta. Koska palveluntarjoajan sähköiset verkkopalvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että palvelu on kokonaan suoritettu tai palvelun suorittaminen sähköisesti on asiakkaan suostumuksella aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä, ei asiakkaalla ole peruuttamisoikeutta.

Palveluntarjoaja säilyttää käyttäjää koskevat tiedot luottamuksellisina ja käsittelee tietoja tietosuojaselosteessa esitettyjen periaatteiden mukaisesti.

Vastuunrajoitus

NetProfit Oy tai sen palveluntarjoajat eivät tee palveluita koskevia lupauksia muuten kuin mitä näissä käyttöehdoissa tai palvelun erityisehdoissa on nimenomaisesti mainittu. Palveluntarjoaja ei esimerkiksi sitoudu millään tavalla vastaamaan palveluiden sisällöstä, niiden toiminnallisuudesta, virheettömyydestä, luotettavuudesta, saatavuudesta tai soveltuvuudesta asiakkaan tarpeisiin. Palveluntarjoaja tarjoaa palvelut ”sellaisina kuin ne ovat”.

Siinä laajuudessa kuin laki sallii NetProfit Oy ja sen palveluntarjoajat rajoittavat vastuunsa kaikista välillisistä vahingoista, kuten esimerkiksi menetetyistä tuloista, voitoista tai tiedoista, sekä taloudellisista menetyksistä tai epäsuorista vahingoista. Lain sallimissa rajoissa NetProfit Oy:n sekä sen palveluntarjoajien kokonaisvastuu mistä tahansa näiden ehtojen alaisista vaatimuksista rajoittuu 1000 euroon.

Mikään tässä sopimuksessa ei rajoita kuluttajien lakisääteisiä oikeuksia.

Muuta huomioitavaa

Palvelu saattaa sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa näistä kolmannen osapuolen verkkosivustoista, eikä ole antanut hyväksyntäänsä niiden sisällölle tai tietosuojakäytännöille.

Ylivoimainen este (force majeure) vapauttaa palveluntarjoajan palveluihin liittyvistä velvoitteista, mikäli se estää palveluun tai sen osaan liittyvän suorituksen tai kohtuuttomasti haittaa sitä. Ylivoimaisena esteenä pidetään tulipaloa, maanjäristystä, tulvaa, räjähdystä, lakkoa tai muuta työnseisausta, viranomaisen määräystä, energian toimituksessa esiintyviä häiriötä, raaka-aine- tai tarvikepulaa, sotaa, ulkopuolisen aiheuttamaa tai ulkopuolisesta johtuvaa kaapeli- tai muuta tietoliikennehäiriötä tai muuta sen kaltaista syytä, joka ei ole ollut tiedossa ja johon ei ole kohtuudella voitu varautua ennalta. Palveluntarjoaja ilmoittaa ylivoimaisesta esteestä palvelun sivuilla ilman aiheetonta viivästystä sen jälkeen, kun se on ilmennyt, mikäli ilmoittaminen on mahdollista.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia. Palveluun liittyvät mahdolliset erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan palveluntarjoajan ja käyttäjän välisillä neuvotteluilla. Mikäli asiassa ei päästä sovintoon, ratkaistaan riita käräjäoikeudessa.

Palvelua tulee käyttää mahdollisimman uudella selaimella, esimerkiksi uusimmalla versiolla automaattisesti päivittyvästä selaimesta (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge tai Apple Safari). Vanhemmalla selaimella käyttökokemus voi heikentyä tai palvelun käyttö voi estyä. Jotkin selainten laajennukset voivat estää palvelun ominaisuuksien osittaisen tai täyden toimimisen. Palvelun toimivuus edellyttää, että selaimessa on JavaScript päällä.

Palvelussa olevat tiedot, tietokannat, ohjelmistot, data, dokumentaatio, logot, palvelut, tavaramerkit, kuvamateriaali, teksti, videoesitykset, ääni, kuvat ja muut materiaalit ovat maailmanlaajuisten tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muiden soveltuvien lakien ja sopimusehtojen alaisia ja suojaamia. Materiaaleja ei saa kopioida, monistaa, muokata, julkaista, ladata, lähettää, siirtää tai jakaa millään tavalla ilman palveluntarjoajalta etukäteen saatua kirjallista lupaa. Materiaalista ei myöskään saa muodostaa toista teosta tai palvelua tai käyttää sitä osana toista teosta tai palvelua. Palveluntarjoaja ja/tai sen toimittajat eivät takaa mitään suoraa tai epäsuoraa oikeutta käyttäjälle minkään patentin, tekijänoikeuden, tavaramerkin tai ammattisalaisuustiedon perusteella. Palveluntarjoaja saattaa myöntää käyttäjälle muita oikeuksia kirjallisesti, tai ne sisällytetään johonkin muuhun kohtaan materiaalia. Palveluntarjoaja ja/tai sen toimittajat pidättävät itselleen muut kuin suoraan myönnetyt oikeudet. Asiakas saa käyttää palvelua tietokoneella tai muulla päätelaitteella omassa ei-kaupallisessa käytössään, jollei palveluntarjoaja ole nimenomaisesti antanut käyttäjälle muunlaista lupaa kirjallisesti tai yksittäiseen materiaaliin liittyvien tai niiden mukana toimitettavien käyttöoikeusehtojen perusteella. Tämä on käyttöoikeus, ei omistusoikeuden siirto, ja siihen sovelletaan seuraavia rajoituksia.

Asiakas ei saa:

Materiaalit toimitetaan ”sellaisenaan” ilman minkäänlaista oletettua takuuta, kuten esimerkiksi takuuta teollisoikeuksien loukkaamattomuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. NetProfit Oy tai sen palveluntarjoajat eivät ole velvollisia korvaamaan vahinkoja (mukaan luettuina, ilman rajoituksia, voiton menetyksiin, liiketoiminnan keskeytymiseen tai tietojen menetykseen liittyviä vahinkoja), jotka ovat aiheutuneet materiaalien käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää niitä, vaikka palveluntarjoajalle olisikin ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Palveluntarjoaja ja sen toimittajat eivät takaa näissä materiaaleissa olevien tietojen, tekstin, grafiikan, linkkien tai muiden asioiden virheettömyyttä tai täydellisyyttä. Palveluntarjoaja saattaa milloin tahansa ilmoittamatta tehdä muutoksia näihin materiaaleihin tai niissä kuvattuihin tuotteisiin. Palveluntarjoaja ei sitoudu päivittämään materiaaleja.